Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo

Nghèo đói là một phạm trù lịch sử xuất hiện và tồn tại song song với loài người từ khi xã hội loài người đạt đến trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất tạo ra những sản phẩm thặng dư, sự nảy sinh sự bất bình đẳng trong chiếm hữu tư liệu sản xuất dẫn đến sự phân hóa thành những tầng lớp khác nhau. Trong lịch sử loài người, nghèo đói là vấn đề lớn mà chưa nước nào giải quyết triệt để. Xóa đói giảm nghèo là cuộc đấu tranh gay go phức tạp để thực hiện thành công cần thực hiện các chính sách tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng xã hội. Xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12497

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét