Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng)

Đề tài khoa học này giới thiệu các giá trị vật chất và giá trị tinh thần của các làng cổ Bắc Bộ cũng như các tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa. Bên cạnh đó, đề tài cũng phân tích thực trạng hoạt động du lịch và đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động du lịch tại các làng cổ Bát Tràng và làng cổ Đường Lâm.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét