Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Quan điểm của C. Mác, F. Ănghen, V.I. Lênin về vấn đề xóa bỏ tư hữu

Vấn đề sở hữu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Thực tiễn trên 20 năm đổi mới đất nước cho thấy, nếu giải quyết tốt vấn đề sở hữu thì sẽ tạo động lực phát triển nền kinh tế một cách mạnh mẽ , nâng cao đời sống nhân dân. Trong các tác phẩm của mình C. Mac, F. Awnghen, V.I. Lenin đã bàn rất nhiều đến vấn đề sở hữu, coi sở hữu là một quan hệ kinh tế - xã hội. Đồng thời các ông cũng cho rằng việc xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa là một quá trình tất yếu của lịch sử. Các ông cũng không quên nhấn mạnh những điều kiện và khả năng để thực hiện quá trình đó. Trở về với quan điểm của các nhà kinh điển về sở hữu để hiểu đúng và vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam là vấn đề cấp thiết hiện nay.


http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4964

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét