Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Xung quanh vân đê chân đoán trẻ tự kỷ hiện nay

Bài viết đề cập thực trạng chẩn đoán trẻ tự kỳ của các cơ sở trên địa bàn Hà Nội cũng như sự tăng lên một cách đáng quan ngại của số trẻ được chẩn đoán tự kỹ. Qua tiếp xúc trực tiếp hon 100 tré được chẩn đoán tự kỳ và trò chuyện với bố mẹ chúng, chúng tôi nhận thấy nhiều phụ huynh tò ra lo lảng và bức xúc về tinh trạng con họ được chẩn đoán tự kỳ rất nhanh và không chính xác. Nhằm đánh ệiá thực trạng trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ca lâm sàng frên 20 trường hợp đã được chuần đoán là tự kỳ ờ các cơ sở khám bệnh ờ Hà Nội, tuồi dao động từ 2 đến 7, quê ở Hà Nội và một số tinh phía Bắc. Nhữnạ trẻ này được theo dõi ít nhất 6 tháng và tại 3 môi tnường khác, kết hợp với đối chiếu với tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ của DSM-IV và ICD 10: tự kỳ là kết hợp cùa cả 3 lĩnh vực suy yếu ngôn ngũ, quan hệ xã hội và hành vi định hình lặp lại. Kẻt quả là có 2 trẻ có nhữnẹ biểu hiện đặc trưng của tự kỷ lâu dài vả ổn định, 6 ưè có sự pha ừộn không rõ ràng giữa tự kỳ điển hình và chậm phát triền hoặc tăng động giảm chú ý. Còn 12 trẻ có tiến bộ vượt bậc về cả 3 hoặc một lĩnh vực cho nên không thể kết luận là tự kỷ.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56449