Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945 : Luận án TS. Văn học

Khái quát sự hình thành nhóm thơ Bình Định từ những tiền đề lịch sử xã hội, văn hoá và mỹ học đầu thế kỷ XX dẫn đến sự xuất hiện nhóm thơ Bình Định; quá trình hình thành và phát triển của nhóm thơ Bình Định dẫn đến sự nảy sinh Trường thơ Loạn"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét