Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị

        Hệ thống hóa các nội dung cơ bản của lý thuyết phân quyền và xác định những giá trị lý luận, thực tiễn của lý thuyết phân quyền trong thực tiễn chính trị nhân loại.
         Đề xuất một số giải pháp trên cơ sở tham khảo những giá trị hợp lý của lý thuyết phân quyền trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét